Số lượng truy cập

  • 0
  • 0
  • 4
  • 7
  • 8
  • 1
  • 5
  • 9
Can thiệp tiền hòa nhập

Tin tức nổi bật

Lớp tiền hòa nhập là lớp nhóm dành cho học sinh dưới 5 tuổi, chưa có đủ kỹ năng hòa nhập cùng lứa tuổi. Như chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển tâm thần, trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ có nguy cơ tự kỷ nhẹ.

Ngày đăng: Wed Nov 01 17:23:16 GMT 2017

Hoạt động chung trong lớp học nhóm. 

1. Kế hoạch can thiệp được vạch ra hàng tháng và thông qua từ lãnh đạo tới giáo viên thực hiện và có báo cáo với gia đình để phối hợp thực hiện. 

2. Nội dung can thiệp được cá nhân hóa cho phù hợp với khả năng của trẻ. Theo tiêu chí 5-7hs / 1gv lớp nhóm. 

3. Có sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm giáo dục online, gia đình có thể cho trẻ xem hoặc cho trẻ tương tác để theo dõi và kiểm tra kỹ năng của trẻ. 

4. Đánh giá sự phát triển của trẻ hàng quý 3 tháng để lập lại kế hoạch can thiệp cho phù hợp với từng trẻ. 

5. Quản lý cơ sở theo dõi và báo cáo định kỳ cho già đình theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. 

6. Ghi chép, phân tích và vẽ biểu đồ phát triển của trẻ. 

Các tin khác

Hiển thị quảng cáo Hiển thị quảng cáo

Hiển thị quảng cáo Hiển thị quảng cáo